Mga katanugan
tungkol sa bayarin.

Tungkol sa billing

Ito ang inyong bill.
Mangyari lamang na bayaran ito hanggang sa palugit.

Palugit sa bayad : Bayaran ito hanggang sa petsa na nakasaad. Palugit sa bayad : Bayaran ito hanggang sa petsa na nakasaad.

Tungkol sa
paunahing bayarin
(initial payment)

Kami ay magpapdala ng isang blue postcard (hagaki) sa pinaka unang bill.
Dalhin ito sa pinakamalapit na convenience store at bayaran ito doon.

Palugit sa bayad : Bayaran ito hanggang sa petsa na nakasaad. Palugit sa bayad : Bayaran ito hanggang sa petsa na nakasaad.

Tungkol sa pagbayad
kung ang inyong banko
ay hindi nai-debit

Kung ang bayad ay hindi nakaltas mula sa inyong banko, kami ay magpapadala ng green postcard (hagaki).
Dalhin ito sa pinakamalapit na convenience store at bayaran ito doon.

Palugit sa bayad : Bayaran ito hanggang sa petsa na nakasaad. Palugit sa bayad : Bayaran ito hanggang sa petsa na nakasaad.

Mga madalas na katanungan

QOther

Anong paraan ng pagbayad ang maaring gamitin?

A

Maaring magbayad gamit ang credit card o bank account.
Kung nais ninyong palitan ang paraan ng pag bayad, maari kayong mag-apply sa MyCommufa website o tumawag sa Commufa billing center sa numerong 0120-922-538. Ang dokumentong nakalaan sa pagpalit ng paraan ng pag bayad ay ipapadala sa kustomer kaya mangyari lamang na punan ito ng mga detalye kasama ng inyong personal na stamp at ihulog ito sa poste.

QOther

Maari bang makipagusap sa pamamagitan ng interpreter?

A

Ayon sa nais ng kustomer, maari kayong makipagusap sa pamamagitan ng interpreter sa oras na kayo ay tumawag sa 0120-218-919/0120-922-538.
[Mga suportadong wika]
Ingles, Chinese, Korean, Espanyol, Portugese, Thai, Vietnamese, French, at Tagalog.

QOther

Kelan ang palugit sa pagbayad?

A

Ang palugit sa pagbayad ay sa katapausan ng bawat buwan na ipinadala ang bill.
Ang otomatikong bank transfer ay makakaltas sa ika 27 ng bawat buwan.

QOther

Naputol ang linya dahil hindi nakapagbayad sa tamang oras. Nais ninyong magbayad agad ngunit nawala ang bill o deposit slip.

A

Maari lamang na magbayad sa account na nakasaad sa deposit slip na ipinadala ng aming kumpanya. Tawagan ang Commufa Billing Center sa numerong 0120-922-538 sa oras na mawala ang deposit slip o bill sapagkat kinakailangan na ipadala uli ito sa kustomer.

Kami ay maaring magbigay ng konsiderasyon sa mga oras na kailangan madaliin ang bayad sa nahuling bill. Ideposito lamang ito sa bank account na nakasaad sa ibaba. Subalit, siguraduhin na tumawag sa Commufa Billing Center (0120-922-538) pagkatapos ihulog ang bayad upang makumpirma ang inyong bayad ng walang problema.Paalala lamang na ang kustomer ay mapapatawan ng transaction fee sa pag deposito sa banko.

<<Detalye ng Banko>>
Bank Name: Mitsubishi UFJ Bank
Branch Name: Nagoya Sales Department
Account Type: Savings Account
Account Number: 2967814
Account Name: Chubu Telecommunication K.K.
Impormasyon ng nagpadala: Ilagay ang Customer ID (10 numero) at ang buong pangalan na inilagay sa kontrata. (e.g., 0123456789 Chubu Taro)

※Kung limitado ang letra na maaring ilagay, punan ito hanggang sa maximum na bilang ng letra na maaring ilagay.
※Kung ang inyong Customer ID ay mas mababa sa 10 numero,lagayan ito ng zero sa unahan (i.e., 000******* Chubu Taro)
※Pinapaalalahan namin na huwag magkamali sa Customer ID sapagkat hindi makukumpirma ang bayad kapag ito ay mali.
※Siguraduhin na ang idedepositong halaga ay sapat at walang kulang.

QOther

Kailan ang bayaran ng mga initial cost?

A

Ang mga initial cost ay mapapataw sa mga susunod na buwan na nakasaad sa ibaba.

[Hikari Net]
-Bayad sa pagproseso ng kontrata (¥700) : Sa sunod na buwan mula sa pag kabit ng serbisyo.
-Bayad sa konstruksyon (¥25,000) : Sa sunod na buwan mula sa pag kabit ng serbisyo.

[Hikari Telephone]
-bayad sa konstruksyon (¥3000) : Sa sunod na buwan mula sa pag kabit ng Hikari Telephone.
-Bayad sa kontsruksyon ng phone number portability (¥2000) : Sa sunod na buwan mula sa pag kabit ng phone number portability.

[Hikari Cable]
-Bayad sa konstruksyon ng Hikari cable (¥18,700) : Sa sunod na buwan mula sa pag kabit ng serbisyo.

QOther

Maari bang magpaisyu ng dating bill o ng dating Hikari Telephone call statement?

A

Kami ay humihingi ng paumanhin ngunit hindi maaring magpaisyu ng bill o statement na mas huli o luma kaysa nakaraang buwan.
Kung nais ninyong kumpirmahin ang inyong mga lumang statements o bill, pumunta lamang sa homepage ng MyCommufa

QOther

Maari ko bang balikan ang detalye ng aking bill at telephone usage?

A

Maaring balikan at tignan ang mga detalyeng ito matapos mag login sa MyCommufa.
Ang kustomer na nais makatanngap ng written statement ay maaring gumamit ng [Statement Mailing Service] (Ito ay ¥200/buwan)
※Ang lahat ng presyo na nakasaad dito ay wala pang buwis (tax). Ang bawat presyo ay mapaptawan ng buwis.